Випускники

Шкіль Микола Іванович (1955)

Деталі

 Микола Іванович Шкіль, випускник 1955 року

ректор університету
Народився 13 грудня 1932 року в с. Бурбене
Семенівського району Полтавської області в селянській родині.

1951 р. – закінчив Худоліївську середню школу

1951-1955 рр. – студент Київського державного педагогічного інституту імені       

                            О.М.Горького. Закінчив з відзнакою фізико-математичний

                            факультет за спеціальністю “ Вчитель математики середньої

                            школи ”

1955р. – учитель математики Розкішанської середньої школи

1955-1958 рр. – аспірант кафедри математичного аналізу КДПІ імені

                            О.М. Горького

1959 р. –кандидат фізико-математичних наук

1961р. – заступник декана фізико-математичного факультету

1962 р. –присвоєно вчене звання доцента

1964р. – декан загальнонаукового факультету

1969р. – присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук

1970 р. – присвоєно вчене звання професора;

                декан фізико-математичного факультету;

                нагороджено медаллю “За доблесну працю”             

1971 р. - проректор з наукової роботи;

              нагороджено орденом “Знак пошани”

1972р. – завідувач кафедри алгебри і геометрії

1973р. – ректор Київського державного педагогічного інституту імені

               О.М. Горького

1976р. – нагороджено орденом Трудового Червоного прапора

1977-1980 рр. – завідувач кафедри вищої математики

1980 р. –нагороджено орденом Дружби народів

1982 р. – обрано членом-кореспондентом АПН СРСР;

                  нагороджено медаллю “В пам'ять 1500 років Києву”; нагороджено                       

                  Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР;

1984 р. – нагороджено медаллю “Ветеран праці”

1985-1989 рр. – завідувач кафедри основ інформатики та обчислювальної

                            техніки

1986 р. – нагороджено орденом Жовтневої революції

1989р. – завідувач кафедри математичного аналізу

1990 р. –обрано дійсним членом АПН СРСР; присуджено Премію НАН України імені академіка М.М.Крилова

1992 р. – дійсний член АПН України; присуджено почесне звання “заслужений  

                діяч науки і техніки України”

1995 р. –іноземний член Російської академії освіти; нагороджено Почесною

               відзнакою Президента України

1996 р. – присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за

                комплект підручників з вищої математики: “Вища математика” у     

                трьох книгах (К.: Либідь, 1994), “Математичний аналіз” у двох

                частинах  (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.));

1997 р. – академік Академії наук вищої школи України;

                Президент Товариства “Україна - Казахстан”;

                 нагороджено орденом “за заслуги” ІІ ступеня

1999 р. – Американський біографічний інститут поіменував М.І. Шкіля

                почесним титулом Людина 1999 року;

                нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

2000 р. –  орден “за заслуги” І ступеня

2001 р. –  нагороджено Медаллю “200 років від дня народження М.В.

                 Остроградського”

2002 р. – нагороджено орденом князя Ярослава Mудрого V ст.

2003 р. –  радник ректора НПУ імені М.П. Драгоманова;

                   присуджено премію імені В.Вернадського - премія присуджена
                   фондом інтелектуальної співпраці України ХХІ століття.

2004 р. - присуджено премію НАН України імені М.В. Остроградського

 

                 читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння”
для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових,
магістерських, кваліфікаційних робіт, науковими дослідженнями аспірантів, докторантів,
член Державної екзаменаційної комісії.

Наукові дослідження М.І. Шкіля присвячені розробці асимптотичних методів інтегрування
диференціальних рівнянь та їх систем. Він вперше всебічно дослідив досить складні
випадки внутрішніх і зовнішніх резонансів, які мають важливе теоретичне і прикладне значення.

Успішно працює над розв’язанням досить складної математичної проблеми, пов’язаної
з наявністю точок повороту в системах диференціальних рівнянь. Керівник наукової
школи “Проблеми наближених методів розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь”.
Серед його учнів 25 кандидатів і 4 доктори наук. Результати досліджень М.І. Шкіля представлено
у більш ніж 350 наукових працях, зокрема в 10 монографіях, 22 підручниках та посібниках.
Монографія "Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений",
написана М.І. Шкілем у співавторстві з ФещенкоС.Ф., Ніколенко Л.Д. в 1967 р. була перевидана в США.


Список підготовлених під керівництвом М.І. Шкіля кадидатів та докторів наук

 Кандидати фізико-математичних наук

1.     Старун І.І.

2.     Григоренко В.К.

3.     Підченко Ю.П.

4.     Божко В.О.

5.     Терлецький В.В.

6.     Вороний О.М.

7.     Домницький В.М.

8.     Мейлієв Т.К.

9.     Шаманов З.

10.   Ковтонюк М.М.

11.   Конет І.М.

12.    Кушнір В.А.

13.    Дічик Н.

14.   Алікулов Т.А.

15.   Радченко С.П.

16.    Карпенко Ю.І.

17.    Рашевський М.О.

18.   Коваленко С.М.

19.    Самусенко П.Ф.

20.   Кондакова С.В.

21.    Стара О.В.

 

Доктори педагогічних наук

1.     Жалдак М.І.

2.     Слєпкань З.І.

3.     Романовський О.О.

4.     Лейфура В.М.

5.     Завізіон Г.В.

6.     Бевз В.Г.

 Список основних наукових праць М.І.Шкіля

 

1.                 Асимптотические методы в теории линейных дифференциальних уравнений. –К.: Наук. думка, 1966. -252 c. (С.Ф. Фещенко, Л.Д. Николенко).

2.                 Asymptotic methods in the of linear differential equations. – New York, 1967. -267 c. (S.F. Feschenko, L.D. Nikolenko).

3.                 Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях. – К.: Вища школа, 1971. – 226 с.

4.                 Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. (Учеб. пособие для студ. ун-тов и вузов). – К.: Вища школа, 1974.-472 с. (Н.П. Еругин и др.).

5.                 Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К.: Наук. думка, 1981. – 294 с. (С.Ф. Фещенко, Ю.П. Підченко, Н.А. Сотниченко).                                                                                                                                        

6.                 Асимптотические методы в дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнениях: Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – К.: Вища шк., 1985. – 247 с. (А.Н. Вороной, В.Н. Лейфура).

7.                 Алгебра і початки аналізу: Навч. Посібник для серед. проф.-техн. училищ. – К.: Вища школа, 1992.- 479 с. (З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук).

8.                 Звичайні диференціальні рівняння: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 302 с. (М.А. Сотниченко).

9.                Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 1: Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.: Либідь, 1994. – 280 с. (Т.В. Колесник, В.М. Котлова).

10.           Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 2: Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (Т.В. Колесник).

11.           Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 3: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (Т.В. Колесник).

12.            Математичний аналіз: Підручник для студ. педагогічних навчальних закладів: у 2-х ч. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, Ч. І. 1994. – 423 с.; Ч. 2. - 1995. – 509 с.

13.            Недовезені соняшники. Автобіографічна повість. – К.: Школяр, 1998. – 62 с.

14.            Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями: Навч. посібник для студентів математичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Вища школа, 2000. – 294 с. (А.М. Самойленко, В.П. Яковець).

15.           Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2001. – 608 с. (З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук).

16.            Алгебра і початки аналізу. Підруч. для учнів 10 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. навч. зак. освіти. – К.: Освіта, 2000. – 318 с. (Т.В. Колесник, Т.М. Хмара).

17.       Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в серед. зак. освіти. – К.: Освіта, 2001. – 360 с. (Т.В. Колесник, Т.М. Хмара).

18.            Диференціальні рівняння: посібник для студ. математ. спец. вузів. – К.: Техніка, 2002. – 320 с. (В.М. Лейфура, П.Ф. Самусенко).

19.            Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. –Ч. 1. – 462 с. (Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Ляшенко, Г.О. Михалін).

20.             Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. –Ч. 2. – 470 с. (Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Ляшенко, Г.О. Михалін).

21.            Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, Навч. посіб. для студентів математиних спеціальностей педагогічних інститутів, К.: Вища шк. 1989. -287 с.(І.І. Старун, В.П. Яковець).

22.            Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, - К.: Вища шк. 1991. -207 с.(І.І. Старун, В.П. Яковець).

23.            Об асимптотических методах в теории линейных дифференциальных уравнений и их применения. - К. -КСУ. -1996, часть І.,  -с. 198.

24.            Об асимптотических методах в теории линейных дифференциальных уравнений и их применения. - К. -КСУ. -1997, часть ІІ.,  -с. 226.

 

Публікації про М.І.Шкіля

 

1.     История математического образования в СССР. – К.: Наук. думка, 1975. –С.237.

2.     Новомінський І. Епіцентри вузівської лекції: М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1975. – 6 вересня.

3.     Заремба В. Студент починається зі школи. Професор КДПІ  ім. О.М. Горького М.І. Шкіль // Знання та праця. – 1978. - № 5. – С.18.

4.     Указ Президії Верховної Ради УРСР про нагородження члена-кореспондента АПН СРСР // Радянська освіта. –1982. – 17 грудня; Прапор комунізму. – 1982.- 14 грудня.

5.     М.І. Шкіль // Українська радянська енциклопедія. 2-ге вид. – К., 1985. – Т. 12. – С.350.

6.     Новомінський А. У вузі особливого призначення. Ректор КДПІ ім. О.М.Горького М.І.Шкіль // Радянська освіта. – 1986. – 30 вересня.

7.     М.І. Шкіль // Український радянський енциклопедичний словник: у 3-х т. – К., 1987. – Т.3. – С. 350.

8.     Коноваленко О. Екзаменуємо авторитетність. ректор КДПІ ім. О.М. Горького М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1988. – 26 січня.

9.     Шибик Т. Подбаймо про наше завтра. Про голову відділення Радянського дитячого фонду ім. В.І.Леніна, ректора КДПІ ім. О.М. Горького М.І. Шкіля // Прапор комунізму. – 1988. – 27 квітня.

10.            Коноваленко О. Академік-90: М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1990. – 1 травня.

11.            Премія імені М.М. Крилова. Присуджена М.І. Шкілю, В.Г. Кадишевському, А.Ю. Лучці за цикл робіт “Розвиток аналітичних і асимптотичних методів розв’язання диференціальних, інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь та теоретичної фізики ” // Вісник АН УРСР . –1990. – №8. – С. 92-93.

12.            Коноваленко О. Що довірила “Довіра”. Експеримент в КДПІ  ім. О.М.Горького з ініціативи ректора // Освіта. – 1991. – 19 березня.

13.            Хропко П.П. Зрілість. Слово про колегу (М.І. Шкіля) // Педагогічні кадри. – 1992. - № 19-20.

14.            Кузьмінець О.В. З когорти мужніх і витривалих: М.І. Шкіль // Рідна школа. – 1993. - № 2. – С. 2 (обкл.)

15.            М.І. Шкіль: до 60-річчя від дня народження // Укр. матем. журн. – 1993. – Т. 45. - № 2. С.303-304.

16.            М.І. Шкіль – 60 років // Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях: зб. наук. пр. – К.: Вища школа . – 1993. – С. 3-5.

17.            Заслуги в педагогіці педагогів: про нагородження М.І. Шкіля Почесною відзнакою Президента України // Вечірній Київ. – 1995. – 14 жовтня.

18.             Коноваленко О. Під добрим вітрилом – щаслива путь. Про ректора УДПУ ім. М. П.Драгоманова М.І. Шкіля // Освіта. – 1995. – 11 жовтня. – С. 2.

19.            Про нагородження М.І. Шкіля Почесною відзнакою Президента України. Указ Президента України від 10 жовтня 1995 р. № 938 // Урядовий кур’єр. –1995. – 12 жовтня. – С. 3.

20.            Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1996 року М.І. Шкілю, Т.В. Колесник, В.М. Котловій //  Урядовий кур’єр. –1996. – 2 

Детальніше можна прочитати тут.

 

 

 

Колесник Тамара Всеволодівна (1961)

Деталі

   Тамара Всеволодівна Колесник, випускниця 1961 року

Професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
 
 

Народилася 4 грудня 1938 року народження в  м. Єнакієве Донецької області.


Освіта:
1961 р. - Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького.

1967 р. – кандидат фізико-математичних наук, 1972 р. – доцент, 1994 р.- професор.

1996 р. – Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за комплект підручників з вищої математики: Вища математика у трьох книгах (К.: Либідь, 1994), Математичний аналіз у двох частинах (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.));

Відмінник народної освіти України.

1961 – 2004 рр. – аспірант кафедри вищої математики; асистент; ст. викладач; доцент кафедри вищої математики; доцент; професор кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт, член Державної екзаменаційної комісії фізико-математичного факультету. У своїй педагогічній діяльності значну увагу приділяє впровадженню нових технологій навчання (модульно-рейтингова система, проблемне навчання тощо).

Наукові дослідження Колесник Т.В. присвячені методам розв’язання задач математичної фізики, пов’язаних з теорією потенціала. Успішно працює над питаннями наукового та методичного забезпечення вивчення математики у вищій та загальноосвітній школі. автор вузівських підручників з вищої математики, підручників з алгебри і початків аналізу для шкіл з поглибленим вивченням математики. У складі авторського колективу взяла участь у створенні  програм з математичного аналізу, диференціальних рівнянь для педагогічних університетів України, а також програм з математики для шкіл і класів з поглибленим вивченням математики. Наукові роботи студентів, виконані під керівництвом Колесник Т.В., відзначалися дипломами на конкурсах студентських робіт, деякі були опубліковані в наукових збірниках.

Науковий та методичний доробок Колесник Т.В. - 120 наукових праць, з них:

2 монографії, 7 підручників, 4 навчальні посібники, 6 навчально-методичних посібників.

Основні друковані праці:

1.                  Методы расчета катодной защиты металлических сооружений от коррозии. Монография. Наукова думка, К., 1966. – 239 с. (В.Н. Остапенко, В.В. Лукович,         И.Н. Кохановский).

2.                  Методы расчета электрических полей при электрохимической защите металлических сооружений от коррозии. Наукова думка, К., 1980. – 251 с. (В.Н. Остапенко,           Ф.Н. Жапакова, В.В. Лукович).

3.                  Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 1: Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.: Либідь, 1994. – 280 с. (В.М. Котлова,      М.І. Шкіль).

4.                  Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 2: Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (М.І. Шкіль).

5.                  Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 3: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. – К.: Либідь, 1994. – 352 с.    (М.І. Шкіль).

6.                  Алгебра і початки аналізу. Підруч. для учнів 10 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. навч. зак. освіти. – К.: Освіта, 2000. – 318 с. (М.І. Шкіль, Т.М. Хмара).

7.               Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в серед. зак. освіти. – К.: Освіта, 2001. – 360 с. (М.І. Шкіль, Т.М. Хмара).

8.               Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. –Ч. 1. – 462 с. (Л.І. Дюженкова, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль).

9.               Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. –Ч. 2. – 470 с. (Л.І. Дюженкова, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль).

Білоцький Микола Миколайович (1972)

Деталі

Білоцький Микола Миколайович, випускник 1972 року

Доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь 

Народився 25 серпня 1947 року в с. Лазерівка Коростишенського району, Житомирської області.

Освіта:

1972 р. – Київський державний педагогічний інститут ім. М.О. Горького

1990 р. – кандидат фізико-математичних наук, 1996 р. – доцент.

1972 р. – аспірант; асистент; ст. викладач; доцент кафедри математичного аналізу НПУ ім. М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Основи векторного і тензорного аналізу” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт.

Наукові дослідження Білоцького М.М. присвячені деяким теоремам тауберового типу для узагальнених методів Вороного-Нерлунда. Автор вузівських підручників.

Науковий та методичний доробок Білоцького М.М. –  наукових праць, з них:  монографії,  підручники,  навчальні посібники, навчально-методичні посібники.

Основні друковані праці:

1.     Матричные методы суммирования рядов, равномерно транслятивные справа и одно их свойство // Укр. мат. журн. ‑ 1978.‑30,№5.‑С.586‑593.

2.     Сходимость по отрезкам и теоремы тауберового типа. ‑В сб. “Приближённые методы математического анализа”.‑Киев:КГПИ,1978.‑С.3 -11.

3.     О теоремах тауберового типа для FА-суммируемых функций. ‑В сб.”Приближённые методы математического анализа”.‑Киев:КГПИ,1982.‑С.14 –34.

4.     Теоремы таберового типа для матричных методов суммирования рядов, равномерно транслятивных справа//Теория функций, функциональный анализ и их приложения.‑ Харьков :Харьк. ун-т.‑1982,‑38.‑С.12 - 15.

5.     Сходимость по отрезкам и теоремы о выпуклости//Укр.мат.журн.‑1989.‑41, №10.‑ С.1407 – 1411.

6.     Методическое пособие по математике для слушателей факультета будущего учите-ля.КГПИ,1986, 36 с.(разом з Науменко Г. Г.).

7.     Некоторые свойства FA-суммируемых последовательностей и теоремы тауберового типа. ‑В сб.” Дифференциально-функциональные уравнения”.‑Киев:КГПИ,1982.‑С.3- ‑10.

8.     Вокруг теоремы Фату//Теория функций, функциональный анализ и их приложения.— Харьков:Харьк.ун-т.‑1991.‑55.‑С.124 – 130.

9.     Про зв’язок між властивостями нескінченних груп і підгруп нескінченного індексу.‑ Тези доповідей на науковій конференції викладачів.КДПІ.1992.-С.314-315.

10.           Збіжність за відрізками і теореми тауберового типу для ітерацій матричних методів підсумовування рядів.‑Тези доповідей на науковій конференції викладачів. КДПІ. 1993. –С.271-272.

11.           (С)-властивість регулярних додатних методів підсумовування Вороного-Нерлунда з раціональними твірними функціями. Тези доповідей на науковій конференції викладачів. КДПІ.1992.С.34-35.

12.           Програма з еслементів вищої математики для політехнічного ліцею НТУУ  “КПІ”, яка використовується в цьому ліцеї з 1994 р.

13.           Деякі узагальнення теорем Вінера і Пітта.‑Тези доповідей на науковій конференції викладачів.КДПІ.1995.С.72.

14.           Про теореми включення для методів підсумовування Вороного-Нерлунда, що визначаються раціональними твірними функціями.‑ V міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Тези доповідей. Київ‑1996, С.33.

15.           (C)-property of Voronoi regular positive summation methods with rational generetings functions. ‑ Voronoi conference on analytic number theory and space tilings. Kyiv, September 7-14,1998.Abstracts.p.15 -16.

16.           Про зв’язок між властивостями нескінченних груп з властивостями підгруп нескінченного індексу.‑Сьома міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Тези доповідей.Київ‑1998,С.44.

17.           An algorithmic approach to the notion of an elementary functions.‑International Congress of Mathematicians .Berlin, August 18-27,1998.Abstracts of Short Communications and Pocter Sessions.p.360 (разом з Khilchenko L., Yavneh Academy, USA).

18.           Алгоритмічний підхід до поняття елементарної функції.‑Математика в школі,№4 1998 С.6 – 9. (разом з Субботіним І. Я. та Хільченко Л. О.).

19.           Тауберові теореми із залишком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією. ‑В зб. .”Фрактальний аналіз та суміжні питання”,Київ‑1998,№2,  С.178 – 189.(разом з Декановим С.Я. та МихалінимГ.О.).

20.           Математичний аналіз .(дидактичні матеріали для систематизації, узагальнення і повторення).(разом з Шкіль М.І.,Колесник Т.В. ,МіхалінимГ.О., Трофімчук С.Ю. ) ‑. Міністерство освіти України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. Київ‑1999.150 с.

21.           Про організацію самостійної роботи при викладанні математики (з досвіду викладання математики в політехнічному ліцеї національного технічсного  університету України “Київський політехнічний інститут”).‑ Матеріали всеукраїнської конференції  ”Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України”.  Київський ун-т імені Тараса Шевченка,12-14 травня 1999р.,Київ‑1999,С.33 – 34.

22.           Методичні особливості поглибленого вивчення математики в політехнічному ліцеї. (разом з Шмигевським М.В., завідувачем кафедри математики політехічного ліцею).‑ Матеріали всеукраїнської конференції  ”Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України”. Київський ун-т  ім. Тараса Шевченка,12-14 травня 1999р.,Київ‑1999,С.34 – 35.

23.           Про викладання математики в школах США.‑Математика в школі,№3(11) 2000 С.37 –-39. (разом з Субботіним І.Я. та Хільченко Л.О.).

24.           Про групи, у яких всі підгрупи нескінченного індексу абелеві. ‑VIII міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука.Матеріали конференції.Київ‑2000,С.237.

25.           Про зміст викладання “Основ векторного і тензорного аналізу” для фізичних спеціальностей педагогічних вузів. V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна підготовка фахівців з фізики”. Тези доповідей.Київ2000,С.231.

26.           Програмне забезпечення викладання предмета “Комп’ютерне діловедення” у коледжі. ‑Педагог професійної школи.—Зб. наукових праць.—К.: Науковий світ,2001- ISBN 966-7820-93-9.-Випуск I.-354 с. - ISBN 966-7820-94-7. Стор. 302-308. (разом з Сергієнко О. М.)

27.           Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики. — К. Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001.---64с.(разом з колективом авторів).

28.           Микола Олексійович Давидов – видатний вчений і викладач. Рік 2000 – Всесвітній рік Математики: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.- Чернігів, 2000.Вид.Чернігівського державного пед. університету ім. Т.Г.Шевченка.—2001. ISBN 966-7743-12-8, стор. 26—29. (разом з Міхаліним Г. О.)

29.           Одна рівність для середніх Вороного-Нерлунда-Борвайна. IX міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції.Київ‑2002,С.225.

30.           Повторення і міжтемні звязки в процесі вивчення математики в середніх навчальних закладах. IX міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука.Матеріали конференції.Київ‑2002,С.471.

31.           Міжтемні зв’язки в процесі навчання математики в середніх навчальних закладах. Міжнародна  конференція, присвячена 70-річчю з дня народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АПН і АНВШ України М.І.Шкіля. Тези доповідей. Київ-2002,С.65.

32.           Про умови скінченності для нескінченних груп. Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. - Київ. НПУ імені М.П.Драгоманова. 2002.-3.С. 256-259.

33.           About the theorems of inclusion for Voronoї methods of summation. Voronoї Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellation’s: Abstracts.-Kyiv: Institute Of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine,2003.-p.15.

34.           Математика. На допомогу вступникам до КДАВТ. — Київ.: КДАВТ, 2004 — 55 с. (разом з Самойленко М. В., Хасіневич С. Б.).

35.           Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Вип.4; В 3-х томах. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2004.— Т.1:Теорія та методика навчання математики.— С.15 - 20.

36.           Щодо програми з курсу основ векторного і тензорного аналізу для фізичних спеціальностей педагогічних університетів.  X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С 655.

37.           Про умови скінченності в теорії груп. X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С 311.

38.           Про програму з комплексного аналізу. (разом з Л.І.Дюженковою ). X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С.673.

39.           AN ALGORITHMIC APPROACH TO ELEMENTARY FUNCTIONS. ( разом з Subbotin, Igor Ya. (National University, USA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), Hill, Milla (Yavneh Hebrew. Academy, USA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). ICME-10. The 10th International Congress on Mathematics Education will be held in Copenhagen, Denmark, on July 4-11, 2004. ( http://www.icme-organizers.dk/tsg12/papers/subbotin-tsg12.pdf ).

40.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків у процесі викладання математики в середніх навчальних закладах. Всеукраїнська науково-практична конференція,  присвячена 170-й річниці НПУ імені М.П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження О.М. Астряба, 70-й річниці фізико-математичного факультету . НПУ імені М.П.Драгоманова. Київ‑2004, С.15-16.

41.           Application of fuzzy logic to learning assessmentю Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Department of Mathematics, School of Arts and Sciences,National University, 9920 S. La Cienega Blvd, Inglewood, CA 90301 і Dr. Hassan Badkoobehi, Associate Professor,Department of Applied Engineering, School of Engineering and Technology,National University, 11355 N. Torrey Pines Road. Дидактика математики: проблеми і дослідження .— 2004.— Вип.22.— Донецьк., с.38-41. 

42.           К доказательству теоремы о замене переменных в двойном интеграле. Разом з Баришовець П. П. V Всеукраїнська науково-практична конференція: Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: проблеми та перспективи. Національний авіаційний університет, гуманітарний інститут. Зб. тез.  Київ‑2004, С.95.

43.           Властивості функцій дійсної змінної, що визначаються групою рухів числової прямої. (Разом з Subbotin I., Hill M.). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: TEAN, 2005.- No23.- p.60-70.

44.           Математика. На допомогу вступникам до КДАВТ. — Київ.: КДАВТ, 2005 — 55 с. (разом з Самойленко М.В., Хасіневич С.Б.).

45.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (застосування похідної і розв’язування рівнянь). ‑Математика в школі, №2 2005 С.35 – 40.

46.           О замене переменных в двойном интеграле. Разом з Баришовець П.П.// Математична культура інженера.: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження професора, доктора технічних наук Пака В.В., 31 травня – 3 червня 2005 р. – Донецьк, 2005. – С.21-22.

47.           Державний екзамен з математики і методики математики. Дидактичні матеріали.—Київ: Вид. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.---88 с.(разом з колективом авторів).

48.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (тригонометричні тотожності та розв’язування трикутників, перетворення тригонометричних виразів та метричні співвідношення в трикутнику). ‑Математика в школі, №7 2005 С.27 – 32

49.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (група рухів числової прямої та властивості функцій однієї дійсної змінної). (разом з І. Я. Субботін, професор кафедри математики, Національний Університет, Лос-Анджелес, США, М. Хілл, координатор математичної програми, Явно Академія, Лос-Анджелес, США )-- Математика в школі, №9 2005, стор.38-45.

50.           Implementation of Fuzzy logic ideas to the learning assessment (разом з Dr. Igor Ya. Subbotin). “Еврістичне навчання математики” // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції. (15-17 листопада 2005р..) - Донецьк: Вид-во ДонНУ. , 2005. - стор.296-297.

51.           Fuzzy logic and learning assessment (Нечітка логіка і оцінка результатів навчання). (Разом з Subbotin I., Badkoobehi H.). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2005.- No24.- p.116-121.

52.           Fuzzy logic and learning assessment (Нечітка логіка і оцінка результатів навчання). (Разом з Subbotin I., .). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2006.- No25.- p.221-227.

53.           Щодо означень поняття похідної за напрямом. XI міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2006, С. 780.

54.           Про кількість нескінченних підгруп нескінченного індексу в нескінченній групі. - Тези наукової конференції пам‘яті доктора фіз.-мат. наук, проф.. С. С. Левіщенка. - НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 7жовтня 2006 р., Київ - 29006, с.22-23.

55.           О реализации внутри предметных связей вузовского курса высшей математики при изложении темы “Замена переменной в двойном интеграле” (Разом з Баришовець П.П., доцентом кафедри вищої математики НАУ). / DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2006. - No26.- p.113 - 120.

56.           Mathematics teachers’ development in California (USA) and Ukraine.  Brief comparative analysis. (Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Lead Mathematics Faculty, Department of Mathematics and Natural Sciences, College of Letters and Sciences, National University and Milla Hill, Mathematics Coordinator, Yavneh Academy, Los Angeles, Los Angeles, USA) / DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works. - Donetsk: DonNU, 2006.- No26.- p.79 - 85.

57.           Про поняття векторного простору в шкільному курсі математики. (разом з Барешовець П. П., доцентом кафедри вищої математики НАУ). Технологічні підходи до організації навчального процесу. Матеріали другого міжрегіонального семінару. 15 – 16 березня. 2007 — К...НАУ, 2007 — 199 стор. (с.78 – 83.

58.           Mathematics teachers’ development in California (USA): California subjects examinations for teachers. (Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Lead Mathematics Faculty, Department of Mathematics and Natural Sciences, College of Letters and Sciences, National University and Milla Hill, Mathematics Coordinator, Yavneh Academy, Los Angeles, Los Angeles, USA) / DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2007.- No27.- p.63 - 68.

59.           Методика використовування математичного аналізу в шкільному курсі фізики (Разом з Т. Г. Січкар, К.В. Шостак). Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців», 20-22 вересня, 2007, с. 75-76.

60.           Підготовка вчителів математики в Каліфорнії (США) і Україні. Короткий порівняльний аналіз. (разом з І.Я. Субботіним, М.Е. Хілл). Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє».(16-18 жовтня 2007 р. Київ).- К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007 – 375 С., с. 7-8.

61.           Про означення похідної в курсах математичного аналізу. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє».(16-18 жовтня 2007 р. Київ).- К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007 – 375 С., с.136-138

Деканов Станіслав Якович (1997)

Деталі
 Деканов Станіслав Якович, випускник 1997 року
 
Доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
 
 
 
Народився 25 січня 1975 року в м. Київ.
 
Освіта:
1997 року – Український державний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова
 2004 р. – кандидат фізико-математичних наук.
Грамота: за досягнення вагомих успіхів у науково-дослідній роботі, формуванні, розвитку та реалізації творчих здібностей, від ректора, 2007 р.
1997 – рр. – аспірант; асистент; ст. викладач кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.
 
Читає лекційні курси "Математичний аналіз" та "Комплексний аналіз" для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт.
Наукові дослідження Деканова присвячені Тауберовій теоремі, пов’язані із статичною збіжністю. Автор вузівських підручників з математичного аналізу.
 
Основні друковані праці:
 
1.     . Про (с*) - властивість методу  підсумовування подвійних послідовностей // Матеріали VII Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 1998. – С. 137. (Г. О.Михалін).
 
2.     Тауберові теореми із залишком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією // Фрактальний аналіз і суміжні питання: Зб. наук. праць. – К.: ІМ НАНУ – НПУ ім. Драгоманова, 1998. – 2. – С. 178 – 189.(Білоцький М. М., Михалін Г. О. ).
 
3.     , Tauberian theorems with a remainder for Voronoi summation methods with a rational generating function // Voronoi conference on Analitic number theory and space tillings: Abstracts. – K.: Inst. Math. Nat. Acad. Sci. Ukraine. – 1998. – P. 40 – 41.(Mikhalin G. A.).
 
 
4.     Узагальнення однієї теореми Рогозинських // Укр. матем. журн. – 2000. – Т. 52. – № 2. – С. 220 – 227.( Михалін Г. О.).
 
 
5.     Про співвідношення між де­якими тауберовими умовами // Матеріали VIII Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2000. – С. 227.(Алданов В. М., Михалін Г. О).
 
6.     Статистична збіжність і -властивість методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією // Наук. зап. НПУ ім. Драгоманова. Фіз.-мат науки. – К.: Вид-во НПУ, 2001. – 2. – С. 238 – 245.
7.     Статистична збіжність і D-властивість методів Вороного з раціональною твірною функцією // Матеріали IX Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2002. – С. 261.
 
8.      Про деякі мерсерові теореми М. О. Давидова // Тези міжнар. конф. “Асимпт. методи в теорії диф. рівнянь”. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2002. – С. 12.( Михалін Г. О.).
 
9.     Статистична D-властивість методів підсумовування Вороного класу  // Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55. – № 3. – С. 360 – 372.
10.           Статистична збіжність і тауберові теореми із залишком для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Вісник. Матема­тика. Механіка: К.: Вид-во Київ. ун-ту, 2003. – №№ 9 – 10. – С. 91 – 97.
 
11.           Статистична збіжність і тауберові теореми для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Там же. – С. 383.(Усенко Є. Г., Михалін Г. О.)
 
 
12.            Узагальнення двох мерсерових теорем М. О. Давидова // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Фіз.-мат. науки. – К: Вид-во НПУ, 2003. – 4. – С. 148 – 160.( Михалін Г. О.)
 
13.           Statistical D-property of Voronoi Summation Methods of the Class  // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations: Abstracts. – Kyiv: Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, 2003. – P. 21.
14.           Статистична D-властивість методів Вороного // Вплив наукового доробку Вороного на сучасну науку. Кн. 3. Праці Третьої міжнародної наукової конференції з аналітичної теорії чисел і просторових мозаїк. – К.: ІМ НАНУ, 2005. – С. 67 – 70.
 
15.           Нові підходи до навчання диференціального та інтегрального числення функцій кількох змінних майбутніх учителів математики / Эвристическое обучение математике. Тезисы докладов меж­дународной научно-методической конференции. – Донецк: Изд-во ДонНу, 2005. – С. 232 – 233.(Михалін Г. О.).
 
 
16.           Границя функції при певній умові // Мате­ріали ХI Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2006. – С. 814.( Дюженкова Л. І.).
 
 
17.            Формування вміння розв’язувати задачі у процесі вивчення математичного аналізу // Там же. – С. 821.(Дюженкова Л. І., Михалін Г. О.).
 
 
18.           Усні вправи у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 8-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 28 квітня – 9 травня 2007 р., м. Алушта / Харків: Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський ун-т імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 255 – 256. (Дюженкова Л. І).
 
 
19.           Одне узагальнення поняття границі та деякі його застосування // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 5 (12). – С. 3 – 9. (Жалдак М. І., Михалін Г. О.).
 
 
20.            Математичний аналіз. Функції багатьох змінних: Навч. посібник. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 430 с. (Жалдак М. І., Михалін Г. О.).
 
 
21.            Індуктивний підхід до застосування методу допоміжних функцій при доведенні тверджень математич­ного аналізу // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє” (16-18 жовтня 2007 р.). – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 169 – 170. (Дюженкова Л. І., Михалін Г. О.).
 
22.           О происхождении вспомогательных функций в доказательствах некоторых утверждений математического анализа / Материалы 2-й Международной научно-практической конференции «Новые технологии в обучении математике и информатике в вузе и школе». 19-20 ноября 2007. – Орехово-Зуево. – С. 58. ( Дюженкова Л. И. ).
 

Залізко Василь Дмитрович (2001)

Деталі

 Залізко Василь Дмитрович, випускник 2001 року

викладач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь

 

Народився 14 листопада 1979 року в с. Скурати Малинський району Житомирської області.

Освіта:

2001 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2001 –2004 рр. – аспірант; асистент кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

Веде практичні заняття, керує написанням курсових робіт.

Наукові дослідження Залізка В.Д. присвячені наближенню періодичних функцій.

 

Основні друковані праці:

1.      Залізко В.Д. Коопукле наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину. // Український математичний журнал.– 2004.– № 3.– С. 352 – 365. (Дзюбенко Г.А.).

2.     Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій. // Український математичний журнал.– 2005.– Т. 57, № 1.– С. 47 – 59.(Дзюбенко Г.А.)

3.     Контрприклад для коопуклого наближення періодичних функцій. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки .– 2006.–      № 6.– С. 91 – 96.

4.     Коопукле наближення періодичних функцій. // Український математичний журнал.– 2007. Т. 59.– № 1.– С. 29 – 42.

5.     Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій. // Міжнародна конференція пам’яті В. Я. Буняковського (1804 – 1889). Тези доповідей .– Київ. – 2004.– С. 68.

6.     Оцінка типу Нікольського для коопуклого наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину. // Конференція “Функціональні методи в теорії наближень, теорії операторів, стохастичному аналізі та статистиці ІІ” присвячена пам’яті А. Я. Дороговцева (1935 – 2004). Тези доповідей.– Київ.– 2004.– С. 47.

7.     A countrexample in coconvex approximation // LYAPUNOV MEMORIAL CONFERENCE. International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. Book of abstracts.– Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU.– 2007.– P. 177.

8.     Jackson inequality for coconvex approximation of periodic functions // Bogolyubov Readings 2007: Program and Abstracts.– Kiev: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine.–  2007.– P. 58.

Томащук Олексій Петрович (1993)

Деталі

ТОМАЩУК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ, випускник 1993 року

доцент, кандидат педагогічних наук

tomashuk

Народився 30.03.1971 у с. Лісове Тальнівського р-ну Черкаської обл.

У 1993 році закінчив із відзнакою Київський державний педагогічний інститут імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “математика і фізика”.

З 1993 по 1996 рік навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені  М.П.Драгоманова. У 1999 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю “теорія та методика навчання математики”. Тема дисертаційного дослідження: “Професійна спрямованість викладання математичного аналізу в умовах диференційованої підготовки вчителя математики”. Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Михалін Геннадій Олександрович.

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри математики.

З 2008 року і донині працює в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Науково-педагогічна діяльність спрямована на розв’язування актуальних проблем методики викладання математичних дисциплін у середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Має 27 науково-методичних публікацій у провідних фахових виданнях України, одну навчально-методичну розробку і три навчальні посібники.

Якір Михайло Семенович (1979)

Деталі

Якір Михайло Семенович, випускник 1979 року

вчитель

Закінчив інститут в 1979 р. за спеціальністю „учитель математики” і по сьогоднішній день працює в школі, вже 31роки. Ні на якій іншій посаді, ніж шкільний вчитель, не працював. Головний здобуток – батько 5 дітей.

Останні 20 років викладає математику в математичних класах. Його учні 18 разів займали призові місця на Міжнародних олімпіадах з математики, понад 100 разів ставали призерами Всеукраїнської олімпіади з математики, понад 200 – міської олімпіади у м. Києві.

У вільний від роботи час пише підручники й посібники для школи, випустив у співавторстві 17 підручників і 45посібників.

Нагороди: Заслужений учитель України, Відмінник освіти України. Кавалер орденів „За заслуги” другого і третього степенів, ордена „Україна дітям”. Нагороджений Почесним знаком другого степеня „За вагомий внесок у навчання та виховання дітей України”, грамотою „Подяка Президента”, грамотами Міністерства освіти та науки України, знаком „Відмінник столичної освіти”, подякою мера м. Києва.

Яценко Світлана Євгенівна (1984)

Деталі

 ЯЦЕНКО СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА, випускниця 1984 року

доцент, кандидат педагогічних наук

У 1984 році закінчила фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за спеціальністю «математика». За покликом серця впродовж наступних чотирьох років працювала спочатку вчителемматематики, а згодом і інформатики. У 1987 році очолила педагогічний колектив школи №6 міста Малина що на Житомирщині. А з жовтня 1988 року працює асистентом кафедри математики та методики навчання математики КДПІ імені О.М.Горького. Сьогодні Яценко С.Є. доцент цієї кафедри. У 1990 році під керівництвом доктора педагогічних наук професора Слєпкань З.І. пошукачем кафедри розпочала наукове дослідження і у 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «теорія та методика навчання математики» на тему «Організація навчально-виховного процесу на уроках математики в класах з поглибленим вивченням предмета». У 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри математики та методики навчання математики.

Михалевський Анатолій Васильович (1955)

Деталі

Михалевський Анатолій Васильович, випускник 1955 року

доцент, кандидат педагогічних наук

Народився Анатолій Васильович 21 лютого 1926 р. в селі Вільховець Звенигородського району Черкаської області в родині вчителів. У 1933 р. почав навчання в середній школі № 2 м. Звенигородки. Війна та окупація перервала навчання.

У березні 1944 р. був призваний до лав Червоної армії і до кінця війни брав участь в бойових діях у складі 94 Гвардійської стрілецької ордена Суворова II ступеня Звенигородсько-Берлінської дивізії, яка входила до складу І-го та ІІ-го Українських фронтів, а потім І-го Білоруського фронту.

Після демобілізації у жовтні 1950 р. продовжив навчання у 10-му класі школи робітничої молоді м. Звенигородка, яку закінчив у 1951 р. з золотою медаллю. З 1951 р., по 1955 р. навчався на фізико-математичному факультеті КДПІ імені О.М. Горького, після закінчення якого був призначений на посаду асистента кафедри елементарної математики та методики математики цього факультету.

Читав курси і спецкурси, пов’язані з елементарною математикою і методикою її викладання в школі, керував педагогічною практикою та науковою роботою студентів, проводив практичні, семінарські і лабораторні роботи на фізико-математичному факультеті, на курсах підвищення кваліфікації методистів-математиків.

Наукові інтереси А.В. Михалевського концентрувалися навколо питань екранізації шкільної математики і методики розв'язування математичних задач. Кандидатську дисертацію захистив у 1969 році на тему „Елементи екранізації у викладанні математики в середній школі”. А з лютого 1972 р. одержав вчене звання доцента і був обраний на посаду доцента елементарної математики та методики математики.

 Він першим в Україні створив математичний діафільм „Парабола в природі і техніці” і багато інших екранних засобів, що вийшли масовими тиражами. Сформулював систему основних принципів будови мальованих кінофільмів з математики (1978). Серед його публікацій виділяються „Кодоскоп на уроках математики” (1973), „Про графічне визначення уявних коренів квадратних рівнянь” (1973), „Про методику побудови графіків складених функцій у шкільному курсі математики” (1978) та ін. Друкувався в зарубіжних математичних журналах (СФРЮ, ПНР).

Протягом багатьох років Анатолій Васильович був секретарем кафедри математики і методики математики. Особливо багато працював на ниві організації наукової роботи студентів на факультеті та в інституті, за що Міністерство освіти СРСР нагородило його Почесною грамотою. Більше десяти років (1972-1983) був відповідальним секретарем республіканського науково-методичного збірника „Методика викладання математики”.

За бойові і трудові заслуги нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної Війни та багатьма медалями.

Помер А.В. Михалевський 21 вересня 1990 р.

Конфорович Андрій Григорович (1961)

Деталі

Андрій Григорович Конфорович, випускник 1961 року

декан фізико-математичного факультету КДПІ імені О.М. Горького (1972-1982).

Андрій Григорович народився 21 грудня 1923 року в с. Буда-Бобинщська Бородянського району Київської області. Після закінчення школи служив в армії, брав участь у Великій Вітчизняній війні, нагороджений 4 медалями. В 1947 –  1956 роках працював на робітничих посадах кількох комбінатів та заводів.

У 1961 році закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького за спеціальністю викладач математики і креслення. З 1960 року розпочав педагогічну діяльність – працював учителем математики і креслення Клавдієвської вечірньої школи робочої молоді (1960 - 1962) і асистентом кафедри елементарної математики та методики математики КДПІ імені О.М. Горького (1960 - 1963), старший викладач і заступник декана фізико-математичного факультету (1967-1972), доцент кафедри математики та методики викладання математики і декан фізико-математичного факультету КДПІ імені О.М. Горького (1972-1982).

В 1963-1966 рр. – аспірант кафедри елементарної математики і методики математики (науковий керівник Бугай А.С.). Кандидатську дисертацію на тему “Русская и украинская научно-популярная литература по математике. (Ее история и значение в воспитании интереса к математике)” захистив у 1967 р., а в 1970 р. – отримав вчене звання доцента.

Основним напрямом методичної і наукової діяльності А.Г. Конфоровича стали історія математики та популяризація математичних знань. У його доробку понад 200 друкованих праць. Вони присвячені математичній підготовці учнів, олімпіадам з математики, аналізу науково-популярної літератури з математики і кібернетики, застосуванням математики, питанням історії математики, математичним іграм і головоломкам. Основні з них: “Математичні вечори у восьмирічній школі ” (1974, у співавторстві), “Остроградський” (1980, у співавторстві), “Дорогами Унікурсалії”(1981, у співавторстві),  “Визначні математичні задачі”(1981), “Колумби математики” (1982),  “Математична мозаїка” (1982),  “Математичні софізми і парадокси” (1983, у співавторстві) “Математика служить людині” (1984), “ Історія розвитку математики. Альбом.” (1987, у співавторстві) “Добрий день, Архімеде!” (1988, у співавторстві), “У пошуках інтеграла” (1990).

Майже 20 років А. Г. Конфорович був заступником відповідального редактора і активним дописувачем збірника науково-популярних статей “ У світі математики”. На його сторінках він опублікував багато цікавих і актуальних статей, значна частина яких стосувалася життєвого і творчого шляху визначних математиків. Це статті: “Нільс Генрік Абель”, “Леонард Ейлер”, “Готфрід Вільгельм Лейбніц”, “Ісаак Ньютон” та інші.

Науково-популярні публікації А. Г. Конфоровича і в наш час широко використовуються учнями, студентами і  вчителями в Україні та за її межами.

Маєргойз Давид Мойсейович (1931)

Деталі

Маєргойз Давид Мойсейович, випускник 1931 року

доцент, кандидат педагогічних наук

Народився Давид Моісейович у 1903 році у м. Янів, Вінницької області. Середню освіту здобував самостійно, екстерном складав іспити у Вінницькій міській чоловічій гімназії. У 1931 році закінчив  Фізико-хіміко-математичний інститут (створений на базі факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти) і отримав спеціальність викладача фізико-математичних наук. У 1930-34 – викладав математику на вечірньому робітничому факультеті Київського лісотехнічного інституту. В 1933-1937 р. працював асистентом кафедри математики Київського педагогічного інституту, а в 1936-1941 – науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

У 1938 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “ Радіан і обернені тригонометричні функції”, в березні 1939 отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а в червні 1945 р. – вчене звання доцента кафедри математичного аналізу. У 1944 – 1948 р. Д.М. Маєргойз працює доцентом кафедри математичного аналізу на заочному відділенні КДПІ імені О. М. Горького, а в 1948 – 1970 – доцентом кафедри методики викладання математики КДПІ імені О.М. Горького. Помер Д.М. Маєргойз у 1970 році.

Викладацьку роботу М.Д. Маєргойз успішно поєднував з науковою. Він керував дисертаційними дослідженнями аспірантів кафедри (Дубинчук О.С., Кононенко П.І., Бевз Г.П.), виступав на наукових конференціях, друкував свої дослідження в науково-методичній і періодичній літературі. Список його друкованих робіт налічує понад 50 найменувань.

Наукові інтереси Давида Мойсейовича Маєргойза стосувалися багатьох проблем методики навчання математики і мали велике теоретичне і практичне значення для становлення і розвитку цієї галузі та шкільної математичної освіти. Друковані роботи присвячено таким питанням методики вивчення математики: формули коренів квадратних рівнянь, процентні обчислення, розв’язування задач за допомогою складання рівнянь, тригонометричні та обернені тригонометричні формули, різні питання стереометрії (двогранні кути, прямі і площини в просторі), теорія сполук в школі, комплексні числа, методика побудови графіків, наочне приладдя, нерівності, логарифми, аналогії у засвоєнні математичного матеріалу, подільність чисел, цілі числа, дроби, тотожні перетворення, помилки, яких припускаються учні, боротьба з формалізмом на уроках алгебри, доведення теорем у шкільному курсі математики, рівняння (показникові, логарифмічні, тригонометричні).

Особливої уваги заслуговують його роботи “Методика процентних обчислень” (1938), “Наочне приладдя з математики в середній школі” (1939), “Методика викладання арифметики в V– VI класах восьмирічної школи” (1966, співавторстві), “Методика розв’язування задач на побудову” (1960, співавторстві).

   

Всього відвідувань

8547083

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ